Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Dla autorów

Ogólne zasady przygotowania artykułów do publikacji

Szanowni Autorzy

Do sprawnego przygotowania numerów oraz osiągnięcia ich wysokiej jakości wymagane jest, aby przesyłane nam artykuły spełniały następujące kryteria.

1. Artykuł powinien być przekazany do publikacji w formie elek­tronicznej na nośniku CD, DVD lub pocztą mailową. W tekście kolorem czerwonym można nanieść ewentualne uwagi do składu tekstu (miejsca i wielkość ilustracji itp.).

2. Tekst powinien zostać przygotowany w edytorze Word lub in­nym, kompatybilnym z nim. Nie należy tekstu formatować – zo­stanie on sformatowany według reguł przyjętych dla składu. Spo­soby wyróżnień w tekście należy ograniczać do niezbędnego minimum: kursywa – do cytatów i wyrażeń obcojęzycznych, po­grubienia – do podkreśleń własnych.

3. Rysunki i wykresy powinny być dostosowane do formatu publi­kacji, w którym mają się znaleźć i powinny być w oddzielnych plikach graficznych (cdr, ai, pdf, itp.), co umożliwia osiągnięcie wymaganej jakości druku. W tekście należy zaznaczyć miejsce ich umieszczenia.

4. Fotografie i ilustracje w postaci map bitowych (nie kreskowe) należy dostarczać w postaci osobnych plików typu: jpg mało skompresowany, tif, psd, pdf. Własne fotografie cyfrowe należy dostarczać jako jpg prosto z aparatu, w pełnej rozdzielczości, w tekście zaznaczać miejsca ich umieszczenia. Minimalna, wy­magana dla zachowania jakości druku, rozdzielczość materiałów powinna wynosić 300 dpi.

5. Tabele powinny być wykonane w edytorze Word lub kompaty­bilnym i mogą być umieszczone w tekście. Duże tabele zaleca się umieszczać w odrębnych plikach. Tabele w Excel należy dostar­czać w odrębnych plikach – należy zaznaczyć w tekście miejsce ich umieszczenia.

6. Rysunki, tabele i pozycje literatury powinny być ponumerowa­ne. Rozdziały powinny być numerowane do 2. rzędu.

7. Literaturę i minimum niezbędnych przypisów należy podać na końcu artykułu, zamieszczając wykaz piśmiennictwa w porządku alfabetycznym, w tekście zaś zaznaczyć [nr pozycji]. Literatura powinna obejmować wyłącznie pozycje cytowane w publikacji.

Wzór

[1] Jaworski M.: Język polski. Gramatyka i ortografia. Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa, 1997. [jeśli jest to publikacja zwarta (książka)]

[2] Kołodziej A.: Poziom samoakceptacji a spostrzeganie postaw rodziciel­skich. Psychologia Wychowawcza 2/1994, s. 19-32. [jeśli jest to arty­kuł w czasopiśmie]

[3] Wrześniewski K.: Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwo­ju chorób somatycznych (rozdz. 57), [w:] Strelau J. (red.), Psychologia, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2000. [jeśli jest to publikacja w pracy zbiorowej]

Uwaga Podany sposób zapisu bibliograficznego jest zalecany, Autor może jednak zastosować inny sposób, zachowując dokład­ność i konsekwencję zapisu.

8. Na końcu artykułu należy zamieścić informację o autorze (au­torach):

tytuły naukowe,

instytucja, zakład pracy,

oraz nieobligatoryjne takie dodatkowe informacje, jak:

adres mailowy,

krótka notka biograficzna (do 500 znaków).

9. Do artykułu należy przesłać:

krótkie streszczenie w języku polskim (do 600 znaków),

tytuł publikacji w języku angielskim,

streszczenie w języku angielskim.

10. Jeżeli autor wykorzystał w artykule materiały (ilustracje itp.), które są objęte prawem autorskim, inne niż własne, zobowiązany jest do uzyskania zgody ich autorów na ich publikacje. Zgoda ta powinna być potwierdzona przez autora jego pisemnym oświad­czeniem. Nie wymagają zgody na publikację materiały przezna­czone do publicznego wykorzystania, np. fotografie producentów, materiały katalogowe itp. Autor zobowiązany jest tylko do podania ich źródła pochodzenia.

Uwaga

Ze względu na układ graficzny strony czasopisma – wiele kolumn tekstu i konieczność wzajemnej korelacji materiału graficznego oraz dopasowania do szerokości kolumn, ilustracje tylko w przy­bliżeniu mogą znajdować się w miejscu ich pozycji w tekście Worda.

Ilustracje z internetu (pomijając kwestię praw autorskich) są wie­lokrotnie (ponad 4 razy liniowo i 16! razy powierzchniowo) mniej­szej rozdzielczości, niż wymagana w poligrafii, są również bardzo zniekształcone poprzez wielokrotne kompresowanie pliku jpg, dlatego nie nadają się do wykorzystania jako ilustracje artykułów drukowanych offsetowo.
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).